Klauzula informacyjna RODO

z art. 13 RODO
dla kandydatów do pracy na potrzeby rekrutacji

Niniejszy dokument zawiera klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy w ABM-Industry Sp. z o.o.

INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych

 

Realizując obowiązki informacyjne, określone w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), dalej „RODO” informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ABM-Industry Sp. z o.o., z siedzibą
  w Gliwicach, pod adresem: 44-100 Gliwice, ul. Stefana Czarnieckiego 22/5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
  w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000770491, NIP: 6312683851, REGON: 382501306. Może Pani/Pan skontaktować się
  z Administratorem pisząc na adres korespondencyjny: 44-100 Gliwice, ul. Stefana Czarnieckiego 22/5 bądź na adres poczty elektronicznej: rodo@abmindustry.pl.

 

 1. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe:
  1. w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko, na podstawie wyrażonej zgody - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  2. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. realizacji procesu rekrutacji - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  3. w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji, na podstawie wyrażonej zgody - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  5. wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym zarządzania personelem, statystyki i raportowania wewnętrznego Administratora, weryfikacji naszych zobowiązań umownych wobec agencji rekrutacyjnych - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być  przekazywane:
  1. podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora (przewidywane kategorie odbiorców danych: specjalista ds. obsługi projektów oraz upoważnione osoby decydujące o zatrudnieniu),
  2. podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora (podmiotom, z których usług Administrator korzysta przy realizowaniu swoich zadań) na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), np. przedsiębiorstwa dostarczające
   i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne (podmioty świadczące usługi IT, poczty elektronicznej), usługi archiwizacji dokumentów, usługi świadczenia pomocy prawnej, podmioty doradztwa personalnego, wspierające ABM-Industry Sp. z o. o.
   w realizacji procesu rekrutacji).

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania, tj.:
  1. w zakresie realizacji procesu rekrutacji w związku, z którym Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, tj. do momentu wyboru kandydata na dane stanowisko pracy, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia nadesłania aplikacji, a po tym czasie dla dochodzenia ewentualnych roszczeń - do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami Kodeksu pracy lub Kodeksu cywilnego,
  2. w zakresie realizacji przyszłych rekrutacji – przez okres 36 miesięcy licząc od dnia nadesłania aplikacji lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych,
  3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody,
  4. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych i realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

 1. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo do dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 RODO, prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a w szczególności do następujących informacji: 
   1. celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
   2. o kategoriach przetwarzanych danych osobowych, 
   3. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, 
   4. w miarę możliwości o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, 
   5. a gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu, 
   6. o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych
    i o sposobie realizacji tych praw, 
   7. o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  1. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, prawo żądania
   od Administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które
   są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 
  2. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, prawo do żądania
   od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: 
   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub
    w inny sposób przetwarzane, 
   2. cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 
   3. w razie wniesienia sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania, o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub w razie wniesienia sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania, 
   4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, 
   5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy: 
   1. kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, 
   2. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
   3. Administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   4. w razie wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania
    - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Pani/Pana sprzeciwu,
  1. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, prawo do otrzymania
   w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pana/Pani danych osobowych, które dostarczył/a Panu/Pani Administratorowi, oraz prawo żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: 
   1. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę,
   2. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną,
   3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego,
  1. prawo do cofnięcia zgody, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez poinformowanie Administratora za pośrednictwem adresu mailowego: rodo@abmindustry.pl lub pocztą na adres Administratora ul. Czarnieckiego 22/5, 44-100 Gliwice.
 1. Podanie danych osobowych w zakresie określonym art. 22(1) Kodeksu pracy przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a następnie zawarcia i realizacji umowy z Administratorem. Podanie dodatkowych danych osobowych, nie wskazanych w  art. 22(1) kodeksu pracy i wyrażenie dodatkowych zgód,  jest dobrowolne, ale nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), ani do organizacji międzynarodowych.
 3. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych  narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

WAŻNE

Przed wysłaniem przez Państwa dokumentów aplikacyjnych, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych w celach rekrutacyjnych, znajdującą się pod poniższym adresem https://www.abmindustry.pl/kariera/klauzula-informacyjna​​​​​​​ 

 

W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

„Zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach przysługujących mi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Podaję moje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, którym jest ABM-Industry Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach ul. Czarnieckiego 22/5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000770491, NIP: 6312683851, REGON: 382501306, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na stanowiska oferowane przez Administratora.”*

 

* Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych naborach kandydatów na stanowiska oferowane przez Administratora, prosimy o zamieszczenie klauzuli bez tej treści.